مسابقه زنجان شناسی

بنای رخشویخانه زنجان توسط چه کسی و در چه سالی احداث گردیده است؟

به 5 نفر به قید قرعه جایزه تعلق خواهد گرفت.

با عضویت در کانال صدا و سیمای #زنجان در پیامرسان سروش٬ می توانید در مسابقه شرکت کنید.

فقط اعضای کانال در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

شماره کانال پیام رسان سروش:

09123415695

آدرس کانال پیام رسان سروش:

http://sapp.ir/iribzanjan