جاذبه های تاریخی و طبیعی

مسجد جامع قروه
ghervee.jpg
مدت پادکست:

دین و دفاع مقدس

دین و دفاع مقدس

دین و دفاع مقدس


بازدیدها 38
بازدیدها 45
بازدیدها 58
بازدیدها 51

بازدیدها 86
بازدیدها 104
بازدیدها 63
بازدیدها 73

مسجد جامع قروه
ghervee.jpg
مدت پادکست:
بازدیدها 31
مسجد جامع سجاس
sojas.jpg
مدت پادکست:
بازدیدها 56
غار آهکی گلجیک
goljikk.jpg
مدت پادکست:
بازدیدها 74
گنبد سلطانیه
soltaniyei.jpg
مدت پادکست:
بازدیدها 84

بازدیدها 84
بازدیدها 70
بازدیدها 105
بازدیدها 80