زنجانی ها، با اتوبوس قهرند؛ یا اتوبوس ها، با زنجانی ها، قهرند!


زنجانی ها، با اتوبوس قهرند؛ یا اتوبوس ها، با زنجانی ها، قهرند!
رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان گفته است که«90 درصد زنجانی ها با اتوبوس قهرند.» این جمله خبر از یک واقعیت دارد و آن اینکه، مردم زنجان از اتوبوس های شهری کمتر استفاده می کنند؛ اما واقعیت پنهان آن، در عملکرد اعضای شورای شهر و شهرداری زنجان نهفته است که نتوانسته اند حمل و نقل عمومی بخصوص اتوبوسرانی زنجان را سامان دهند. برای آشتی مردم با اتوبوسها، حرف زدن چاره کار نیست بلکه 1- «جانمایی و احداث مناسب ایستگاه»، 2- «اتوبوس های نو و تمیز»، 3- «سرعت مطمئنه اتوبوسها» و 4- «نظم در زمان سفر»، چاره کار است.
 


یادداشت ها