آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید

آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید

عبادت در اسلام، چهار ساحت دارد:
1-    «احکام»؛ حدود شرعی که اسلام درباره موضوعات مختلف بیان کرده است.
2-    «آداب»؛ رفتاری فراتر از وظیفه شرعی که رنگ و لعاب بیشتر دادن به عبادت است.
3-    «اسرار»؛ فلسفه انجام عبادات است که اگر کسی به آن، دست یابد؛ بیشترین لذت را خواهد برد.
4-    «آثار»؛ اگر سه ساحت قبلی، فراهم شود، اثر عبادت بیشتر خواهد بود البته هر ساحت، ثواب و اثر خود را دارد؛ اما اگر هر سه ساحت با هم باشد، نمود آثار عبادت بیشتر خواهد بود.

برگرفته از سخنرانی حجت الاسلام مهرانفر


یادداشت ها