معاونت فضای مجازی

به آنچه می گویید؛ عمل کنید...

به آنچه می گویید؛ عمل کنید...


استاد بهرام پور  زنجانی
تفسیر سوره تکاثر به زبان ترکی
به آنچه می گویید؛ عمل کنید...


دانلود


آدرس کوتاه :