روز شمار تاریخ زنجان

سوم اسفند

سوم اسفند


1 - حاج سید جلال الدین بن سید رضا خوئینی ها در 13 رجب 1308 به دنیا آمد و در قزوین و تهران تحصیل کرد. فاضل، بارع و دارای اشعار روان بود. کتابی به نام «عبر القرآن الکریم» دارد که ناتمام مانده است. (نیرومند، 1385، ص188)