روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم دی

بیست و دوم دی


1 - آقای حاج حسین قلی خان اسعدالدوله زنجانی که از خانواده های نجیب زنجان بود و خط تسعلیق را خوب می نوشت در سن متجاوز از هشتاد سال در زنجان در شب هیجدهم شهر ربیع الدول 1335 برابر با 22 دي 1295 در زنجان وفات کرد پسر بزرگش منیع الدوله از رجال محترم زنجان است لقب اسعدالدوله به او داده می شود(فصلنامه فرهنگ زنجان، 1379: 150).