اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۶

فرکانس هاي پخش صدا

 

 

فرکانس های صدا

 

 


فرکانس ها بر روی موج FM

رادیو استانی
94.5 MHZ
رادیو جوان 88.5 MHZ
رادیو ایران 90.5 MHZ
رادیو ورزش 92.5 MHZ
رادیو معارف 96.5 MHZ
رادیو قرآن 100.5 MHZ
رادیو پیام 104.5 MHZ
رادیو فرهنگ 106.5 MHZ

 

 

فرکانس ها بر روی موج MW :
رادیو زنجان(صدای استانی) 792 KHZ
رادیو ایران(شبکه سراسری) 1242 KHZ

 

 

فرکانس دیجیتال

رادیو ایران

كانال 30

رادیو زنجان

كانال 40

 

 

فركانس ماهواره اي صدا و سیمای زنجان

(    Intelsat 902  (62 E

(BADR 5 (26 E
FR. 11025.
FR. 12264.
SR. 1600 SR. 27500
3/4. V V .3/4