شبکه اشراق

لیست فیلمهای سینمایی از تاریخ 96/1/5 الی96/1/11

فیلمهای خارجی

فیلمهای ایرانی

مناسب

تاریخ

ایام هفته

سریع ترین سرخپوست دنیا

نوروز

--------------

95/12/28

شنبه

سریع و خشن7

چک برگشتی1

--------------

95/12/29

1 شنبه

ضارب

 چک برگشتی2

--------------

95/12/30

2 شنبه

تروآ

اشتباه لپی

---------------

96/1/1

3 شنبه

پیمانکار

رینگ اسپرت

--------------

96/1/2

4 شنبه

معبری بین دو قطب

شرط ازدواج

--------------

96/1/3

5 شنبه

به وقت رهایی

تهران پلاک 1

-----------

96/1/4

جمعه

 

ساعت پخش فیلم های سینمایی ایران: 14:15

ساعت پخش فیلم های سینمایی خارجی: 23:15