سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی زندانی ها 140 دقیقه

 • 02:20

  هدهد 55 دقیقه

 • 03:15

  مجموعه چک برگشتی 55 دقیقه

 • 04:10

  تلاوت، اذان و دعا 20 دقیقه

 • 04:30

  مستندنورز نامه 210 دقیقه

 • 08:00

  زنجانا سلام 60 دقیقه

 • 09:00

  هنوز آواز می آید 30 دقیقه

 • 09:30

  پویا نمایی فوتبالیست ها 30 دقیقه

 • 10:00

  مجموعه باجاناقلار 60 دقیقه

 • 11:00

  ائویمیز 0 دقیقه

 • 11:00

  ائویمیز 60 دقیقه

 • 12:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 12:15

  تکرار اتل متل 75 دقیقه

 • 13:30

  کنکور آسان است 30 دقیقه

 • 14:00

  ائل گوجو 60 دقیقه

 • 15:00

  سینمایی بهترین تیم 75 دقیقه

 • 16:15

  بسته انتخاباتی قبل از گفتگوی نامزدها 15 دقیقه

 • 16:30

  مستند پوشاک 30 دقیقه

 • 17:00

  درشهر 60 دقیقه

 • 18:00

  مجموعه پنچری 60 دقیقه

 • 19:00

  ائویمیز 60 دقیقه

 • 20:00

  اخبار استان 60 دقیقه

 • 21:00

  مجموعه باجاناقلار 45 دقیقه

 • 21:45

  گله جاق 15 دقیقه

 • 22:00

  ائل گوجو 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر ساعت 23

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

هیچ نتیجه ای وجود ندارد