چهل سالگی انقلاب

15 مهر

15 مهر


اعتراض بازاريان و مردم به دنبال شايعه بيرون كردن حضرت امام خميني(ره) از عراق(1357)

روز 15 مهر پس از این که در زنجان شایع شد که دولت عراق امام خمینی را از کشور خود بیرون کرده، بازاریان مغازه های خود را بسته و همراه دانش آموزان و فرهنگیان زنجان اقدام به تظاهرات نمودند. (بیات، 1386، ص 341)