روز شمار تاریخ زنجان

یکم مهر

یکم مهر


1 - پیر میدان زورخانه های کشور عباس حیدریان در روز اول مهردار فانی را وداع گفت. وی یکی از پهلوان های نامی زنجان بود که دست خیری هم داشت و به نوعی تختی زنجان به شمار می رفت. (روزنامه مردم نو، 1383/7/4)