روز شمار تاریخ زنجان

یازدهم مرداد

یازدهم مرداد


1 -  امين زنجان با انتشار سه پيش شماره،  شماره  اول خود را در روز دوشنبه 11 مرداد 1378 در 12 صفحه و به قيمت 500 ريال در چاپ كتيبه طبع و منتشر كرد و در اين  شماره  پس از معرفي صاحب امتياز، مدير مسئول و سر دبير آقاي مجيد ناصحي مقدم معرفي شده است. صاحب امتيازي اين  نشريه  با آقاي جعفر كرمي و مدير مسئولي آن با  آقاي علي اكبر رحيمي زنجاني بود. اين نشريه  با  گستره  توزيع  محلي «استان زنجان» و به زبان فارسي در قطع روزنامه اي و در اندازه 25×5/12 در زنجان چاپ و منتشر مي گرديد. اين هفته نامه پس از انتشار 82 شماره طي حكمي از سوي شعبه اول دادگاه عمومي زنجان در تاريخ  3/2/80 توقيف موقت شد و در مورخ  28/7/80 با حكم شعبه  اول دادگاه عمومي زنجان به  اتهام تشويش اذهان عمومي و عنوان مطالبي  كه بر اساس نظام مقدس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي نمايد لغو امتياز شد. (قشمي، 1382، ص 105)