روز شمار تاریخ زنجان

یازدهم بهمن

یازدهم بهمن


1 - جدی ترین منازعه راجع به انتخابات مجلس در دوره هیجدهم، یعنی در آغاز کودتای زاهدی رخ داد، به ویژه این که زاهدی بنا به خصومتی که با ذوالفقاریها داشت در تقویت گروههای رقیب می کوشید. شمارش آرا، ساعت 17 روز 23/11/11 پایان یافت و از مجموع 28674 رای، آقایان محمود ذوالفقاری با 24493 رای، مصطفی ذوالفقاری با 17324 رای و آقای احمد افخمی با 13733 رای حائز اکثریت آرا شناخته شدند و جالب این بود که دو نفر بعدی پس از آقای افخمی نیز باز از برادران ذوالفقاری بودند و بدین ترتیب هیچ جایی برای گروههای رقیب نمی ماند و این در حالی بود که زاهدی- نخست وزیر- از خوانین مقدم در مقابل ذوالفقاری ها حمایت می کرد. حمایت زاهدی از دار و دسته مخالف ذوالفقاری موجب گستاخ شدن آنان و طرح دعواهایی از طرف آنان علیه ذوالفقاری ها شد(بیات، 1386: 151-152).