اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۶

گزارش خبری با عنوان"طرح های افتتاحی در شهرهای استان زنجان" - نمایش محتوای خبر

 

 

گزارش خبری با عنوان"طرح های افتتاحی در شهرهای استان زنجان"

شناسه : 353170769


آدرس کوتاه :