یادداشت ها

چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند


داستان "پیل اندر خانه تاریک" مولوی، داستان زندگی ما در فضای مجازی است، در اثرات مثبت فضای مجازی، شکی نیست؛ اما بار دیگر با حادثه سیل شیراز، بازار شایعه و تحریف داغ شد. ارائه تحلیلهای نادرست که افکار عمومی را دچار نگرانی می کند، کاری غیر حرفه ای است؛ کسی منکر اشکالات نیست؛ اما آیا در اینگونه تحلیلها، همه جوانب بررسی شده است؛ یا اینکه به قول مولوی:

 

در کف هر کس اگر شمعی بدی

اختلاف از گفتشان بیرون شدی


یا به قول حافظ:

عذر هفتاد و دو ملت، همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند


 بعدالتحریر:

رسیدن به حقیقت، نیازمند تدقیق و پژوهش جامع و کامل است و با تکه پاره های اطلاعاتی فضای مجازی، نمی توان به حقیقت کامل دست پیدا کرد.

آدرس کوتاه :


صد کلمه