روز شمار تاریخ زنجان

چهارم دی

چهارم دی


1-سحرگاه روز شنبه چهارم دی ماه 1374 شمسی مطابق با سیزدهم رمضان المبارک یکی از ستارگان ادب و فرهنگ استان زنجان چشم از جهان فرو بست. «خاکسار» عمر خود را با شعر و ادب و نویسندگی سپری نمود و عاقبت در تنهایی دار فانی را وداع گفت. کتاب«کهنه خرابات» از وي است که در مدح حضرت علی(ع) سروده شده است(هفته نامه پیام زنجان،75/1/15).