روز شمار تاریخ زنجان

چهارم مرداد

چهارم مرداد


1 - خواجه فاضل رشیدالدین فضل الله پسر عماد الدوله ابوالخیر از وزرای نامدار و نویسندگان عالیقدر ایران است از عهد غازان خان تا اوایل سلطنت سلطان ابوسعیاد بهادرخان متجاوز از بیست و پنجسال عهده دار مسند وزارت بود کتاب جامع التواریخ رشیدی را که از امهات کتب تاریخ است بامر غازان خان شروع و در زمان اولجایتو سلطان خدابنده خاتمه داد. در سنه 711 قمری به امر سلطان محمد خدابنده تاج الدین علیشاه جیلان تبریزی که از بازرگانان احجار کریمه بود در امر وزارت با خواجه شرکت نمود چندی نگذشت میان این دو وزیر بر سر اداره امور مملکت اختلاف پدید آمد خواجه تصمیم گرفت که از وزارت کناره گیری نماید ولی سلطان محمد چنان صلاح دید که هر دو بر مسند وزارت باقی مانند و ما بین آنها را صفا داد. چون به سال 716 اولجایتو سلطان محمد وفات یافت سلطان ابوسعید بهادرخان بر تخت سلطنت نشست تاج الدین علیشاه که رقیب دیرینه خواجه رشید بود در حضور سلطان از خواجه شکایت نمود و حتی شهادت داد که هزالدین ابراهیم که شربتدار سلطان محمد بود بامر پدرش سلطان را مسموم نموده است و با صرف درهم و دینار شهودی نیز بر این قضیه برانگیخت تا اینکه مزاج سلطان ابوسعید را در حق خواجه بکلی متغیر گردانید و در هیجدهم جمادی الاولی سنه 718 به امر سلطان ابو سعید در قریه چرگر از محال زنجان و ابهر اول پسرش عزالدین ابراهیم را در پیش چشم پدر پیرش کشتند. سپس آن وزیر عالیقدر بی نظیر را مقتول ساخته و جسدش را دو نیمه کرده بگردانیدند. (هشترودي، 1381، ص 123)