روز شمار تاریخ زنجان

چهارم خرداد

چهارم خرداد


1- سعید محسن در 4 خرداد 1351 از طرف رژیم اعدام شد، در زنجان طیف مذهبی نظر به شناختی که از روحیه مذهبی وی داشت عکس العمل نشان داد. این عکس­العمل به صورت صدور اطلاعیه های ترحیم و برگزاری مجالس ترحیم بود. مهمترین اقدام ضد پلیسی که در عکس العمل به اعدام سعید محسن در زنحان رخ داد. (بيات، 1386، ص 177)