روز شمار تاریخ زنجان

چهارم بهمن

چهارم بهمن


  • تعطیلی شرکت مینو به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای آن دوره(1358)