روز شمار تاریخ زنجان

چهارم اسفند

چهارم اسفند


1 - مرحوم شیخ مصطفی ادیب طارمی در  1291 ه.ق متولد و در 28 جمادی الاول 1371 ه.ق برابر با 4 اسفند1330 درگذشت. وي فرزند مرحوم حسین شهرت ماجری معروف به ادیب الشعری و متخلص به حزین شاعری بوده است. صریح الهجه و بدیهه گو و بی پروا که دارای سر دیوان است به نام های نقل کشمکش به زبان فارسی، نقل مجلس به زبان ترکی و دیوان مراثی و متفرقات از قصاید و غزلیات به زبان فارسی و ترکی دارد. ادیب الشعری به مصداق مثل معروف«زن کجایی مرد آنجایی» در شاه نشین طارم علیا اقامت گزید و به شاه نشینی و ادیب طارمی مشغول شد. (نيرومند، 1347، ص 349)