روز شمار تاریخ زنجان

چهارم آّبان

چهارم آّبان


1 - در همان حال که غازان برای جلوس بر تخت ایلخانی به تبریز می¬رفت سرداران او نوروز و طغاچار در روز شنبه هشتم ذی¬الحجه سال 694 به فرمان وی به تخریب بتخانه و کنائس و کلیساهای نصاری و کنشت جهودان در ناحیه آذربایجان علی¬الخصوص در دارالملک تبریز آغاز کردند. بدین طریق کلیسا و کنشت شهر جدیدالاحداث سلطانیه نیز ویران گردید و اینکه ژاردن و دیگری از معابد مسیحی ویران در سلطانیه سخن می¬رانند شاید یادگار همین دوران باشد. چند سال بعد از بنای شهر سلطانیه یعنی در سال 718 با موافقت دربار سلطان ابوسعید، پاپ به موجب فرمانی در سلطانیه کنیسه¬ای دایر کرد و یکی از روحانیان عیسوی را که فرانسوا دوپروز FRANSAIE DE PERUSE نام داشت به ریاست و خلیفگی عیسویان ایران و ممالک مجاور آن فرستاد و این روحانی تا سال 724 این مقام را دارا بوده و پس از آن دیگری به جای او منصوب شد ولی چون ایلخانان ایران قبول اسلام کرده بودند عیسویان هرگز به آن درجه از نفوذ و اقتدار که در عهد هولاگو و اباقا و ارغون داشتند نرسیدند(هشترودی، 1381: 95).
2- با فرا رسیدن چهارم آبان، سالگرد تولد شاه و همان-طور وقایع ناگواری که در روزهای گذشته در مورد برخورد ماموران با زنان تظاهرکننده در شهرستان همدان اتفاق افتاده بود، مردم در این روز و روز بعدی آن، دست به راهپیمایی¬های عظیم زدند. راهپیمایی صبح پنج¬شنبه، چهارم آبان را دانش¬آموزان و راهپیمایی عصر این روز را گروه¬های متعدد از مردم زنجان به راه انداختند. ساعت 30: 3 دقیقه بعد از ظهر پنج¬شنبه، مجدداً هزاران نفر از اهالی زنجان در مسجد ولی عصر (عج) اجتماع کردند و در حالی که تعداد زیادی پلاکارد با خود حمل می¬کردند، پس از خروج از مسجد با دادن شعار در خیابانها به راهپیمایی پرداختند(بیات، 1386: 372).