روز شمار تاریخ زنجان

چهاردهم شهریور

چهاردهم شهریور


1 - اسنو مولف کتاب معظم طبقات الشافعیه می گوید ابوالقاسم تفکری زنجانی را به علت تفکر زیاد در مورد آخرت تفکری لقب داده بودند. نام کامل وی سویف بن حسن بن محمد بن حسن زنجانی است. وی در سال 395 ق در شهر زنجان متولد گردید. در مدرسه نظامیه بغداد نزد فقیه و مفتی بزرگ شافعی و دانشمند معروف دوره سلجوقیان امام ابوالسحاق شیرازی فقه آموخته و در فقه و زهد معروف و زبانزد گردید. موسوی تفلیسی نیز در کتاب طبقات خود از وی یاد کرده است. مرگ وی در یازدهم ربیع الاول سال 473 ق در بغداد اتفاق افتاد و همانجا به خاک سپرده شد. (سلطاني، 1379، ص 100)