روز شمار تاریخ زنجان

چهاردهم دی

چهاردهم دی


1 - واقعه شاخصی که در تاریخ 14/10/57 رخ داد اعتصاب کلیه پزشکان زنجان به مدت 24 ساعت بود. اگر چه پزشکان و کادر درمانی پیش تر به انحای مختلف با نهضت همراهی کرده بودند. ولی این بار اولین دفعه­ای بود که آنان چنین متفق بر خواسته های خود پافشاری می­نمودند و برای تحقق آن قطعنامه صادر می­کردند. قطعنامه این پزشکان که آن را پزشکانی چون دکتر علیمرادیان، دکتر شقاقی، دکتر فهیما، دکتر درخشان، دکتر سید اسحق مجتهدی، دکتر مهران فر، دکتر وفا، دکتر حاتمی، دکتر کشتاریا، دکتر پور بهنامی، دکتر مرتضایی، دکتر ارشدی، دکتر صدری و چند نام ناخوانای دیگر امضا کرده اند(بیات، 1386: 425).