روز شمار تاریخ زنجان

چهاردهم اسفند

چهاردهم اسفند


1 - عبدالعلی میرزا احتشام الملک پسر دوم حاج زهاد میرزا معتمدالدوله جوان بسیار فاضل و شاعر باسوادی بود که از سال 1306تا 1309 حاکم خمسه بود. در مورد وی نوشته اند: «عبدالعلی میرزا احتشام الدوله پانزده هزار تومان داده است حکومت خمسه را گرفته.» ولی به دلیل بی لیلقتی و خوش گذرانی شاهزاده ای و نیز استبداد و رفتار با مردم از حکومت زنجان در 4 شعبان 1309 برابر با 14 اسفند 1270 ش عزل شد. (محسن اردبيلي، 1381، ص 147)

2- اين  هفته نامه اولين  پيش شماره  خود را در روز چهارشنبه 14 اسفند 1378 در 4 صفحه منتشر كرد. اين هفته نامه با انتشار چندين پيش شماره  در نهايت اولين شماره خود را  در روز چهارشنبه  17 فروردين  1379 برابر با  28 ذيحجه 1420 و 5 آوريل 2000 در 4 صفحه و با تك شماره 300 ريال در چاپخانه توانا چاپ و منتشر كرد. (قشمي، 1382، ص 119)

3 - با انتشار «صداي زنجان» در نيمه دوم سال 1380 موافقت شد و اين هفته نامه بدون انتشار پيش شماره اقدام به انتشار شماره اول خود كرد و اولين شماره خود را در روز سه شنبه 14 اسفند 1380 برابر با 30 ذي الحجه 1422 و 5 فارس 2002 م. در 8 صفحه و با قيمت 500 ريال يه روي دكه هاي مطبوعات فرستاد. (قشمي، 1382، ص127)