روز شمار تاریخ زنجان

پنجم بهمن

پنجم بهمن


1 - حاجي ميرزا محمود خان احتشام السلطنه قاجار دولو علامير پسر محمد رحيم خان علاء الدوله امير نظام که در سال 1277 ه.ق (1329 اش) متولد و در سال 1299 ق که پدرش وزير دربار و برادر بزرگ او عبد الله خان (ناظم السلطنه) کشيکچي باشي بود. محمود خان در کشيکخانه سمت و عنوانش يوزباشي بود و بعد ترقي کرد و از سال 1301 تا 1304 ق سمت رياست غلامان شاهي (قوللر آقاسي باشي) را داشته و به اين مناسبت سالها معروف به حاجي محمود خانه قوللر آقاسي باشي بود. در سال 1306 ق که حکومت زنجان جزو حکومتهاي ابواب جمعي امين السلطان بود از طرف وي با همان سمت قوللر آقاسي باشي گوي به جاي آقا محمد علي امين حضرت برادر بزرگ امين السلطان به حکومت زنجان و سر کرده سوار دويرن و سوار افشار و خمسه منصوب گرديد و تا اواخر سال 1308 ق. حکومتش ادامه داشت. در سال 1309 ق عبدالعلي ميرزا احتشام الدوله به جاي او حاکم شد(بامداد، 1378، 33).