روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم مهر

پانزدهم مهر


1 - روز 15 مهر پس از این که در زنجان شایع شد که دولت عراق امام خمینی را از کشور خود بیرون کرده، بازاریان مغازه های خود را بسته و همراه دانش آموزان و فرهنگیان زنجان اقدام به تظاهرات نمودند. (بیات، 1386، ص 341)