روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم دی

پانزدهم دی


 

1 - گروهي از مردم مسلمان زنجان به همراه دانشجويان و دانش آموزان اين شهر دست به يک راهپيمايي زدند و پشتيباني خود را از مبارزه ضد امپرياليستي امام و دانشجويان پيرو خط امام اعلام کردند. در اين راهپيمايي دخالت شوروي در افغانستان محکوم و حرکت اسلامي مبارزه فئوداليسم مورد تائيد و تاکيد قرار گرفت(كرباسچي، 1371: 770).