روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم بهمن

پانزدهم بهمن


1 - تعدادی از تجار و اصناف زنجان در 15 بهمن سال 1332 در تلگرافخانه حاضر شده و در تلگرافی به وزیر دربار از صحت انتخابات زنجان دفاع نموده و خواستار تایید نمایندگی ذوالفقاری ها و تعقیب هجوکنندگان شدند. در این انتخابات رئیس انجمن نظارت و رئیس فرهنگ زنجان، آقای میرهاشمی به دخالت در امر انتخابات به نفع ذوالفقاری ها متهم شده و مورد تعقیب قرار گرفتند. آقای میرهاشمی از طرف دولت از سمت خود عزل شد(بیات، 1386: 155).