روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم اسفند

پانزدهم اسفند


1 - دومین سمینار بین المللی زن تاریخ معاصر ایران، دیروز در دانشگاه زنجان آغاز به کار کرد. موضوع این سمینار بررسی نقش اجتماعی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی است. در اولین پانل این سمینار دکتر فیض الله امامی در رابطه با نقش زنان در انقلاب مشروطه و تحولات آن، دکتر بهناز اشتری درباره تحول سیاستگذاری در امور زنان ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی،دکتر محمد حسین حافظیان در مورد سازمان ها و احزاب زنان در ایران، دکتر فاطمه صادقی جیدی در خصوص جنسیت و ناسیونالیسم ، دکتر جلیل پور حسن در رابطه با نشریه اختر، دکتر ناصر تکمیل همایون در موردتحولات تحصیلی زنان و اثرات اجتماعی آنها و مریم فتحی در مورد بررسی چگونگی تاسیس مدارس دخترانه در زنجان معاصر سخن گفتند. ( روزنامه مردم نو، 83/12/16)