روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم اردیبهشت

پانزدهم اردیبهشت


1 – در روز  شنبه 15 ارديبهشت 1358 در زنجان همراه با شهرهاي ديگر مراسم راهپيمايي برگزار  شد و مردم خواستار شناسايي و مجازات سريع عاملان ترور ناجوانمردانه شهيد مطهري شدند. (بيات،1386، ص460 )