معاونت فضای مجازی

ولایت یکی از نعمتهای خداوند است ...

ولایت یکی از نعمتهای خداوند است ...


استاد بهرام پور
تفسیر سوره تکاثر به زبان ترکی
ولایت یکی از نعمتهای خداوند است ...


دانلود


آدرس کوتاه :