روز شمار تاریخ زنجان

هیفدهم فرودین

هیفدهم فرودین


1- هفته نامه« نداي ابهر» پس از انتشار دو پيش شماره اولين شماره خود را در روز شنبه 17 فروردين 1381 برابر با 22 محرم 1343 در 8 صفحه و به قيمت 500 ريال منتشر ساخت. زبان رسمي هفته نامه به فارسي بوده است و در شهرستان ابهر تهيه و در گستره استان زنجان توزيع
 مي گردد . نداي ابهر به لحاظ صفحه آرايي و گرافيك در سطح مناسبي قرار ندارد. اما وضعيت جذب آگهي در اين هفته نامه بسيار خوب است و علت آن نيز «تنها نشريه شهرستان ابهر بودن» مي باشد. (قشمي، 1382، ص 131)