روز شمار تاریخ زنجان

هفدهم فروردین

هفدهم فروردین


 هفته نامه« نداي ابهر» پس از انتشار دو پيش شماره اولين شماره خود را در روز شنبه 17 فروردين 1381 برابر با 22 محرم 1343 در 8 صفحه و به قيمت 500 ريال منتشر ساخت. زبان رسمي هفته نامه به فارسي بوده است و در شهرستان ابهر تهيه و در گستره استان زنجان توزيع  مي گردد . نداي ابهر به لحاظ صفحه آرايي و گرافيك در سطح مناسبي قرار ندارد. اما وضعيت جذب آگهي در اين هفته نامه بسيار خوب است و علت آن نيز «تنها نشريه شهرستان ابهر بودن» مي باشد. (قشمي، 1382، ص 131)