روز شمار تاریخ زنجان

هفدهم آذر

هفدهم آذر


1 - چون در تعیین مدفن جانشین سلطان محمد خدابنده ابوسعید بهادر خان اغلب مورخین اختلاف نظر دارند و یا نامی از آن نبرده اند و نیز بعضی از مورخان خصوصاً متاخران نوشته اند سلطانیه را بر روی شهر و یاز بنا نهادند برای روشن شدن مطلب این سطور از ذیل جامع التواریخ نقل می شود: «در آن مقام (اران) بعد از چند روز عارضه ای روی نمود... اطبا احساس استعمال سمی از سموم می کردند معالجت و تداوی فایده نداد تا در سکرت افتاد ـتنوعت الاسباب و الموت واحد» تا مرغ روح آن پادشاه دیندار نیکو کردار از قفس قالب بپرداخت و فردوس اعلا را  نشیمن ساخت و آن واقعه در ثالث عشر ربیع الاخر سنه ست و ثلالثین و سبعمائه (13 ربيع الثاني 736) برابر با 17 آذر 714 به وقوع پیوست(ثبوتي، 1377: 36).