روز شمار تاریخ زنجان

هفتم مرداد

هفتم مرداد


1 - یکه تازی روسها موجب افزایش تعدیات آنها به مناطق اشغالی از جمله زنجان شد. به طوری که تحت تظلم خواهی هایی که از این گونه ایالات می شد، وزارت امور خارجه ی ایران طی نامه ای به سفارت روس در تاریخ 9 شوال 1335 هـ/ 1916م، مطابق 7 مرداد 1296خواستار تخلیه زنجان، انزلی و رشت از قوای روسیه شد. علت چنین درخواستی از طرف وزارت امور خارجه، تعدیات قشون روس و احتمال غارت مناطق مذکور عنوان گردید. (بيات، 1386، ص 55)