روز شمار تاریخ زنجان

هفتم فروردین

هفتم فروردین


 

1- در روز سه شنبه هفتم فروردين 1358سازمان ضد استعماري اولدوز «ستاره» واحد زنجان اعلام موجوديت کرد. اين سازمان ايدئولوژي اسلامي داشت. (روزنامه اطلاعات، 1358/1/8)