روز شمار تاریخ زنجان

هشتم مهر

هشتم مهر


1 - جلسه اي به منظور تشريح وظايف جامعه زنان در انقلاب اسلامي ايران و همچنين انتخاب هيئت امناي اين جامعه با حضور محمدحسين مهدوي استاندار زنجان و شرکت نمايندگان گروههاي مختلف مردم شهر و عده اي از بانوان در سالن اجتماعات شير و خورشيد سرخ زنجان تشکيل شد. در اين جلسه پس از سخنان استاندار و سرپرست جامعه زنان انقلاب اسلامي استان زنجان درباره وظايف زن در اسلام، انتخابات هيئت امناء اين جامعه انجام و افراد زير به عضويت هيئت امنا جامعه انتخاب شدند. حاج ابوالفضل سليمي، علي ذبيحيان، دکتر حسن صباحي، رحيم شرفي، يحيي غنيون، احمد ادهمي و خانمها موسوي و معصومه مينوبخش. (روزنامه اطلاعات، 1358/7/8)