روز شمار تاریخ زنجان

هشتم آذر

هشتم آذر


1 - در تاریخ 8/9/1357 نمایشگاهی از وقایع شهرهای مختلف و جنازه های خونین شهدا و نیز عکسهایی از راهپیمایی های میلیونی مردم شهرهای مختلف ایران در دبیرستان شریعتی (پهلوی سابق) برگزاری گردید. در دومین روز نمایشگاه، یعنی 9/9/1357 نزدیک صبح که متعلق به خانمها بود گاردیها با پشتیبانی افراد شهربانی به نمایشگاه حمله بردند. آنان پس از ضرب و جرح حاضران که همگی از خانمها بودند عکسها را جمع آوری کرده، بعضی را  سوخته و بعضی را با خود بردند و از آن لحظه خفتان عجیبی در شهر ایجاد کردند به طوری که مردم کمتر در خیابان ها حاضر می شدند(بیات، 1386: 403).