روز شمار تاریخ زنجان

هجدهم دی

هجدهم دی


1 – تعطيلي بازار و مغازه هاي شهر وارد چهل و نهمين روز خود شد. ادارات به علت اعتصاب و کم کاري اکثراً به صورت تعطيل درآمده است و ماموران گارد شهرباني کنترل نظم را به دست دارند. همچنين امروز در چند روستاي زنجان تظاهرات ضد دولتي برپا شد(كرباسچي، 1371: 799).

 2-  در اين روز گزارشاتی از تظاهرات ضد دولتی در روستاهای زنجان، در روزنامه ها انعکاس یافت. برخی از این روستاها عبارت بودند از: قره بوطه، سلطانیه، قیطول، کفتره، گوندره (شاید گوزلدره) و طارومات. از آنجایی که روستای چورزق طارم ناآرام تر از روستاهای دیگر بود، عده ای از افراد گارد شهربانی برای جلوگیری از تظاهرات به روستای مزبور اعزام شدند. در راهپیمایی های روستاهای منطقه طارم حجه الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ناصری نقش بسیار مهمی داشته است(بیات، 1386: 430).