روز شمار تاریخ زنجان

هجدهم اردیبهشت

هجدهم اردیبهشت


1 - جنگ بین الملل دوم هجدهم اردیبهشت ماه 1324 (هشتم مه 1945) پایان یافت و  با انتشار خبر جنگ و شکست قطعی آلمان، مردم زنجان رقص و پایکوبی سالاداتهای روسی را در خیابانها و میدانهای شهر مشاهده کردند و البته این رقص و پایکوبی هم چندان ناموجه نبود، چشیدن طعم شیرین پیروزی پس از آنهمه تحمل مصائب و قربانی دادن و ویرانی کشورشان و امید دیدار یار و دیار چنين ايجاب مي كرد. (شاه محمدي، 1379، ص 182)

2- داود میرزایی دانشجوی زنجانی دانشگاه آذر آبادگان تبریز در تاریخ 57/2/18 در حمله  گارد به دانشگاه تبریز توسط سروانی به نام «جوادی» به شهادت رسید. فردای تشییع جنازه داود میرزایی، زنجان هم چنان در اعتراض به سر می برد. آنان در زیر کنترل شدید قوای انتظامی با جمعیتی زیاد به طرف مزار شهید حرکت کردند و با شعارهای خود نارضایتی شان را به رژیم اعلام کردند و با شعارهای خود نارضایتی شان را به رژیم اعلام کردند به گزارش روزنامه اطلاعات، در این روز کلیه مغازه ها و بازار این شهر تعطیل بوده است. (بيات، 1386، صفحات 318-319)