روز شمار تاریخ زنجان

هجدهم آذر

هجدهم آذر


1 - میرزا عباس فرزند علی محمد حسن آبادی در 1295 ه.ق  قریه حسن آباد به دنیا آمده و متون را در زنجان خوانده و برای کسب علوم در سال 1317 هجری قمری به نجف اشرف رفت و در آنجا برای یادگیری از محضر استادانی چون علامه موسی محمد کاظم خراسانی و شیخ الشریعه اصفهانی استفاده کرد و در سال 1325 به زنجان بازگشت. وي در دهم شعبان 1351 برابر با 18 آذر 1311 درگذشت. این محقق عظیم الشان دارای قریحه سرشار و اشعار لطیف و تالیفات سودمندی دارد. از جمله «نتیجۀ الحیات» كه قسمت اول به نثر و قسمت دوم به نظم، مي باشد. «قصه پادشاه هنر» و اشاره به جهاتی که مستی و غرور آورد. این داستان بسیار مفصل و بالغ بر 1199 می باشد(نيرومند، 1347: 198).

2- در روز 18 آذر برابر با هفتم محرم، عده ای از جوانان سرکوچه حق وردی واقع در خیابان استانداری تجمع کرده و به دادن شعارهایی چون «مرگ بر شاه، توله رضا شاه و شاه سگ زنجیری آمریکا» نمودند و چند نفر ارتشی که از آن جا عبور می کردند، از ترس، شعارهای آنان را با تکان دادن سر تایید کردند(بیات، 1386: 407).