روز شمار تاریخ زنجان

هجدهم آبان

هجدهم آبان


1 - در روز 57/8/18، از ساعت 11، حدود 4000 نفر از اهالی در خیابان های شهر اجتماع و از چند طرف به وسیله تیرآهن، سنگ آجر و بشکه در خیابانها راه بندان ایجاد کردند. آنان در حالی که دو دستگاه خودرو را با پارچه سیاه پوشانده و عکسهای کشته شدگان روز شانزدهم آبان را نصب کرده بودند مراسم سوم شهدا را به جا آوردند. چند نفر از اهالی در خیابانهای شهر اجتماع و از چند طرف به وسیله تیرآهن، سنگ آجر و بشکه در خیابانها راه بندان ایجاد کردند. همچنین کلیه بازاریان، مغازه داران و رانندگان تاکسی ها در روز مذکور دست از کار کشیدند. به گزارش اداره دوم به مرکز فرماندهی، مضمون شعارهای این جمعیت حاکی از قیام مسلحانه بوده است(روزنامه اطلاعات، 57/8/19).