روز شمار تاریخ زنجان

نوزدهم اردیبهشت

نوزدهم اردیبهشت


1 - شهر زنجان زير کنترل قواي انتظامي بود و از آرامش برخوردار بود و کليه مغازه ها و بازار تعطيل بود. (روزنامه اطلاعات، 1357/2/19)