روز شمار تاریخ زنجان

نهم دی

نهم دی


1 – ساعت 30: 11 روز 9/10/57 تظاهرات دیگری صورت گرفت. در این روز حدود پنج هزار تن از انقلابیون به برخی از خیابانهای زنجان آمده و تظاهرات کردند. آنان با سنگ و چوب با ماموران انتظامی درگیر شده و سرانجام با تیراندازی صورت گرفته، متفرق شدند. به گزارش ساواک در اثر تیراندازی ماموران، هفت تن از تظاهر کنندگان مجروح شدند. کیهان و اطلاعات تعداد مجروحان را 9 نفر و کشته شدگان را یک نفر گزارش کردند که محمد شجاعی نام داشت. کیهان حال سه نفر از مجروحان را وخیم اعلام کرد(بیات، 1386: 427-428).