یادداشت ها

نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان بیش از 41 درصد است

نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان بیش از 41 درصد است


همواره یکی از شاخص های مهم اقتصادی کشورها نرخ بیکاری و شاخص های مربوط به نیروی انسانی بوده است. هرچند در تمامی سال ها جامعه دچار نرخ بیکاری بوده اما همواره وجود افراد جویای کار در جامعه نیازمند اقتصاد سالم است.

آمار و اطلاعات‌ مربوط به‌ نيروي‌ انساني‌، براي‌ نخستين‌ بار در سال‌ 1318 توسط اداره‌ كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌، در برخي‌ از شهرهاي ‌مهم ‌كشورگردآوري ‌شد. در سال‌ 1335، ضمن‌ اجراي‌ اولين ‌سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ كه‌ توسط اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ اجرایی شد، اطلاعاتي‌در اين‌ زمينه‌ به‌ دست‌ آمد.

آمار و اطلاعات این بخش هر سال رو به تکامل نهاد و امروز آمارهای فصلی و سالانه در این خصوص ارائه می شود. در آمار نیروی انسانی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت به بخش شهری و روستایی تقسیم می شود.

یکی از دغدغه های مهم خانواده های جامعه همواره نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال بوده است. نرخ مشارکت جمعیت در اقتصاد نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی همواره مطرح بوده که در این آمار ارائه می شود.

رشد اقتصادی و نرخ بيكاري يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري و ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش مي يابد و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت.

 بنابراين آن دسته از سياست هاي اقتصادي كه موجب افزايش رشد اقتصادي شوند به افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري كمك مي كنند و در مقابل سياست هاي اقتصادي كه به كاهش رشد اقتصادي مي انجامند، به كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري كمك مي كنند. از مهم ترين سياست هاي دولت مي توان به سياست هاي پولي، سياست هاي مالي، سياست هاي ارزي، سياست هاي تجاري و سياست هاي حاكم بر بازار نيروي كار اشاره كرد.

آنچه اطلاعات مرکز آمار در خصوص شاخص های نیروی انسانی استان زنجان نشان می دهد، نرخ مشارکت 10 ساله و بیشتر در استان طی سال 65 به میزان 37.9 درصد برآورد شده بود که در سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم به میزان 39 درصد رسید و در سال 96 به میزان 41.5 درصد رسیده است.

نرخ مشارکت 15 ساله و بیشتر  نیز در استان زنجان در سال 92 به میزان 42.2 درصد بوده که در سال 96 به میزان 45.1 درصد رسیده است. نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان زنجان در سال 65 به میزان 10.2 درصد بوده است. این میزان در سال 92 به میزان 9.9 درصد رسیده و در سال 96 نیز به 10.4 درصد رسیده است. استان زنجان یکی از استان هایی بوده که کم ترین نرخ بیکاری را در کشور داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در سال 92 به میزان 10 درصد بوده که این میزان در سال 96 به میزان4/10 درصد رسیده است. نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 سال در سال 92 به میزان 21 درصد بوده که در سال 96 به میزان 22.3 درصد رسیده است.

 نرخ مشارکت اقتصادی افراد 10 ساله و بیشتر استان در سال 1365 معادل 9/37 درصد بوده که با 6/3 درصد افزایش به 5/41 درصد در سال 1396 رسیده‌است. نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یک مولفه مهم در توسعه تولید و رشد اقتصادی محسوب می شود که رشد آن گویای روند رو به رشد تولید در استان زنجان بوده است.نرخ مشارکت اقتصادی افراد 10 ساله و بیشتر استان از 9/37 درصد به بیش از 41 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر استان در سال 1365 به میزان10.2 درصد بودهکه با 2/0 درصد افزایش به 10.4 درصد رسیده است.

ت.

آدرس کوتاه :


صد کلمه