معاونت فضای مجازی

قیامت را خواهید دید به چشم یقین...

قیامت را خواهید دید به چشم یقین...


استاد بهرام پور  زنجانی
تفسیر سوره تکاثر به زبان ترکی
قیامت را خواهید دید به چشم یقین...
 


دانلود


آدرس کوتاه :