یادداشت ها

فارغ از فراغت اوقات کیست؟

فارغ از فراغت اوقات کیست؟


فارغ از فراغت اوقات کیست؟

«تابستان خود را چگونه گذراندید» موضوع اولین جلسه انشا در مهرماه سالهای نوجوانی ما بود و چه داستان هایی که سرهم نمی­ کردیم؛ اما امروزه هم چگونگی گذران تابستان، داستانی برای خودش شده است. اما خانواده ها، از دو سوی بام افتاده اند یا به حال خود رها می­کنند یا آنقدر تدارک می­بینند که مفهوم فراغت را نابود می­کنند. بهترین راه برای اوقات فراغت فرزندانمان، این است: برای مغز آنها، خوشه­ ای از تفکر، برای قلب آنها نفح ه­ای از دین، برای دست آنها، مهارتی از برای فردا و برای جسم و روحشان، جرعه­ ای از ورزش هدیه کنیم.

آدرس کوتاه :


صد کلمه