یادداشت ها

فارغ از فراغت اوقات کیست؟

فارغ از فراغت اوقات کیست؟

«تابستان خود را چگونه گذراندید» موضوع اولین جلسه انشا در مهرماه سالهای نوجوانی ما بود و چه داستان هایی که سرهم نمی­ کردیم؛ اما امروزه هم چگونگی گذران تابستان، داستانی برای خودش شده است. اما خانواده ها، از دو سوی بام افتاده اند یا به حال خود رها می­کنند یا آنقدر تدارک می­بینند که مفهوم فراغت را نابود می­کنند. بهترین راه برای اوقات فراغت فرزندانمان، این است: برای مغز آنها، خوشه­ ای از تفکر، برای قلب آنها نفح ه­ای از دین، برای دست آنها، مهارتی از برای فردا و برای جسم و روحشان، جرعه­ ای از ورزش هدیه کنیم.

آدرس کوتاه :


صد کلمه