معاونت فضای مجازی

طنز سم پاشی

طنز سم پاشی


آیتم طنز برنامه سلام زنجان رادیو با موضوع سم پاشی درختان


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو: 2 دقیقه
مدت ویدئو:2 دقیقه
مدت ویدئو:5 دقیقه
آیتم "وقت طلایی" برنامه خانواده
حرکات اصلاحی بدن
زنجانا سلام
گئجه لر
بخش آشپزی برنامه خانواده