یادداشت ها

شمشمادهای خرامان را کوتاه کنید، تا کمتر تصادف کنیم!

شمشمادهای خرامان را کوتاه کنید، تا کمتر تصادف کنیم!


شمشمادهای خرامان را کوتاه کنید، تا کمتر تصادف کنیم!

محدودیت دید، یکی از عوامل اصلی تصادفات رانندگی است در برخی از نقاط شهر زنجان، شمشمادهای کاشته شده و قد کشیده در بلوارها، خیابانها و معابر، مانع دید خودروهای عبوری هستند به گونه ای که رانندگان نمی توانند واکنش مناسبی نسبت به حرکت دیگر خودروها داشته باشند و این یک دلیل برای برخی تصادفات رانندگی است؛ هرچند رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند اما اصلاح این اشکال، یک ضرورت و متوجه شهرداری است. به قول حافظ:

شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن                 تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی

آدرس کوتاه :


صد کلمه